Neurologinen kuntoutus

Riihimäen KUnto-Fysio - kuntoutusNeurologinen sairaus voi olla synnynnäinen, lapsuudessa ilmennyt tai aikuisiällä puhjennut. Erilaisissa onnettomuuksissa vammautuminen tai aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa neurologisia oireita. Neurologisessa fysioterapiassa kuntoutetaan mm. aivoverenkiertohäiriön jälkitiloja, selkäydinvammaisia, reumaatikkoja, CP-vammaisia henkilöitä sekä erilaisia lihastauteja , MS-tautia, ALS:a tai Parkinsonin tautia sairastavia.

”Neurologiset sairaudet aiheuttavat mm. halvauksia, liike- ja puhe- ja hahmottamishäiriöitä sekä persoonallisuuden ja tunne-elämän muutoksia. Ne ovat usein pitkäaikaisia tai pysyviä. Neurologisina oireina voi esiintyä lihasheikkoutta ja muita motorisia säätelyhäiriöitä, kuten vapinaa, ataksiaa ja tasapainohäiriöitä, kohtauksellisia tiloja, aistien toimintahäiriöitä, muistihäiriöitä, kiputiloja ja unihäiriöitä. Oireiden laatu, vaikeusaste ja jäljelle jäänyt toimintataso riippuvat keskushermostovaurioiden sijainnista ja laajuudesta.” (Duodecim: Neurologia – Mervi Kotila, Heikki Palomäki)

Kuntoutuksen tavoitteet

Kuntoutus on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään esimerkiksi liikunta- ja toimintakyvyn paranemiseen, kivuttomuuteen tai tasapainon paranemiseen. Tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan ja mahdollisesti hänen omaisensa kanssa. Kuntoutuksella pyritään elämänlaadun paranemiseen ja siihen, että kuntoutuja tulisi mahdollisimman hyvin toimeen omassa elinympäristössään, arkisissa askareissaan ja sosiaalisessa kanssakäymisessään.

Neurologinen fysioterapia voi olla esimerkiksi käden/yläraajan toiminnan harjoittelua, tasapainoharjoittelua tai kävelyn harjoittelua, jonka apuna on esimerkiksi painokevennetty kävelyharjoittelu.

Suurin osa neurologisen fysioterapian asiakkaista tulee kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksajina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymä/sairaanhoitopiiri.

 

 


Riihimäen Kunto-Fysio - kuntoutusNeurologisen fysioterapian taustaa

Terapian pohjana on motorinen oppiminen ja kontrolli, biomekaniikka sekä neuraalinen plastisuus eli muovautuvuus ja lihasten plastisuus. Kuntoutujan liikkumista, toimintakykyä ja kommunikointia analysoidaan ja tulkitaan sekä kuntoutetaan ongelmanratkaisukeskeisesti. Terapiassa korostetaan ihmisen kokonaisvaltaisuutta ja yksilöllisyyttä kaikilla elämän eri alueilla.